LV
Atvainojamies, Jūsu pārlūka iestatījumi nepieļauj darbu ar portālu. Turpināt darbu ar portālu varat kādā no šiem diviem veidiem:
 1. Ja nevēlaties mainīt pārlūka iestatījumus, izmantojiet mūsu portālu caur mājaslapu https://eveselibaspunkts.lv/.
 2. Ja vēlaties mainīt pārlūka iestatījumus, Jums ir jāatļauj pārlūkam izmantot trešās puses sīkfailus. Kā veikt izmaiņas iestatījumos, uzziniet vairāk Help sadaļā.

Lietotāja vienošanās

1. Dokumenta mērķis un noteikumos lietotie termini

 1. 1.1.Dokumenta mērķis
  Šo lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt Lietotājam informāciju par eVeslībasPunkta lietošanas noteikumiem un noteikt Lietotāja un SIA „MediCloud” saistības.
 2. 1.2.Lietotie termini
  1. 1.2.1.Pakalpojumu sniedzējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MediCloud”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203037065, Baložu iela 12-1/3, Rīga, LV-1048. Reģistrēts kā Pārzinis Datu valsts inspekcijas Personas datu apstrādes reģistrā, Reģ. Nr. 006160.
  2. 1.2.2.Pakalpojums – informācijas sistēma "eVeselībasPunkts", kas pieejama gan tīmekļa vietnē, gan kā lietotne (turpmāk tekstā – Pakalpojums), paredzēta elektroniskas saziņas nodrošināšanai starp ārstniecības iestādēm un pacientiem.
  3. 1.2.3.Lietotājs – fiziska persona, kura portālā pieprasa izpildīt e-pakalpojumu un kura, ja tas, pakalpojumu pieprasot, ir nepieciešams, tiek autentificēta ar portālā pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem.
  4. 1.2.4.E-pakalpojums – pakalpojums, kura sniegšanas veids nodrošina visa pakalpojuma vai atsevišķu tā sniegšanas nepieciešamo posmu (soļu) izpildi attālinātā (neklātienes) veidā, izmantojot informācijas tehnoloģiju un komunikācijas līdzekļus.
  5. 1.2.5.Piekļuves parametri – lietotāja izvēlēta unikāla piekļuves parametru kombinācija (lietotājvārds un parole).
  6. 1.2.6.Reģistrēts lietotājs – lietotājs, kuram ir izveidots portāla lietotāja profils un kurš piekritis portāla Lietošanas noteikumiem;
  7. 1.2.7.Autorizēts lietotājs – lietotājs, kurš pieslēdzas Portālam, izmantojot reģistrēto lietotājvārdu un paroli.
  8. 1.2.8.Autentificēts lietotājs – lietotājs, kurš izgājis personas identitātes pārbaudi ar kādu no atbalstītajiem autentifikācijas rīkiem (piemēram, pārbaude izmantojot internetbanku, elektroniskā paraksta viedkarte u.c.)
  9. 1.2.9.Lietotāja konts – lietotāja izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam Portālā. Informācija ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autorizēšanas un/vai autentificēšanas.

2. Vispārīgie noteikumi

 1. 2.1.Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla Lietotājam – autentificētam, reģistrētam un nereģistrētam.
 2. 2.2.Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem, kā arī ievērot tos.
 3. 2.3.SIA „MediCloud” ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, par to informējot eVeselībasPunkta lietotājus un iegūstot viņu piekrišanu.
 4. 2.4.Ja Portāla lietotājs izmanto Pakalpojumu, tad uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievēro tos.
 5. 2.5.Lietošanas noteikumu izmaiņu gadījumā katrs portālā reģistrējies un autentificējies Lietotājs saņem paziņojumu par veiktajām izmaiņām. Ja Lietotājs šiem noteikumiem nepiekrīt, tad viņam tiek piedāvāta iespēja atteikties no Pakalpojuma lietošanas.
 6. 2.6.Lai kļūtu par portāla Reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
 7. 2.7.Lietotājam reģistrācijas formā jāsniedz patiesi dati par sevi. Katram reģistrētajam lietotājam ir viens lietotāja profils. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i., tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt. Nepatiesu datu sniegšanas gadījumā SIA “MediCloud” ir tiesīgs pārtraukt piekļuvi šādam Lietotāja kontam.
 8. 2.8.Lietotājiem pieejamais informācijas un E-pakalpojumu apjoms atšķiras, ņemot vērā izvēlēto piekļuves veidu Pakalpojumam (neautorizējoties, autorizējoties vai autentificējoties).
 9. 2.9.Pakalpojums ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem, par ko Lietotāji tiks brīdināti iepriekš.

3. Lietotāja atbildība, saistības un tiesības

 1. 3.1.Piekrītot šiem noteikumiem, Lietotājs apliecina, ka:
  1. 3.1.1.lietos Pakalpojumu atbilstoši tā specifikai un šiem Lietošanas noteikumiem.
  2. 3.1.2.neizmantos Pakalpojumu nelikumīgu mērķu sasniegšanai;
  3. 3.1.3.šī Portāla ietvaros, veicot saziņu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, izmantos tikai vispārpieņemtām morāles normām atbilstošus vārdus vai izteicienus;
  4. 3.1.4.neveiks nekādas darbības, kas var ļaunprātīgi ietekmēt portāla darbību un/vai drošību;
  5. 3.1.5.neizpaudīs trešajām personām konfidenciālu informāciju par saviem Portāla piekļuves datiem un novērsīs trešo personu iespēju to uzzināt. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs;
  6. 3.1.6.ja konfidenciālā informācija kļūs zināma trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties informēs Pakalpojuma sniedzēju;
  7. 3.1.7.sniegs savlaicīgu un precīzu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīs precīzu sava e-pasta adresi;
  8. 3.1.8.neizmantos trešo personu pieslēguma parametrus;
  9. 3.1.9.atbild par visām darbībām, kas veiktas izmantojot viņam piešķirtās Piekļuves parametrus (autentifikācijas līdzekļi, paroles);
  10. 3.1.10.nodrošinās sava datora atbilstību Portāla pakalpojumu saņemšanas minimālajām prasībām. Pārlūkprogrammai, kura tiek izmantota darbam Portālā, jāatļauj sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanu;
  11. 3.1.11.piekrīt sniegto personas datu apstrādei Portālā pakalpojumu sniegšanas nolūkā;
  12. 3.1.12.piekrīt Vakcināciju sadaļā ievadītās informācijas informatīvai nodošanai veselības aprūpes iestādēm, ja tās veic šādu pieprasījumu. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar informāciju par to, kuras iestādes ir izmantojušas šo iespēju, sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju.
 2. 3.2.Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, Lietotājam jānorāda informācijas avots – www.eVeselibasPunkts.lv. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.
 3. 3.3.Neskaidrību gadījumos vai arī gadījumos, kad Lietotājs ir atklājis savu datu neprecizitātes vai arī Portāla nekorektu darbību, ziņot par to Pakalpojumu sniedzējam.
 4. 3.4.Netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. Pakalpojumu sniedzēja atbildība, saistības un tiesības

 1. 4.1.Pakalpojuma sniedzēja atbildība un saistības:
  1. 4.1.1.Identificēt lietotāju Portālā atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem;
  2. 4.1.2.Nodrošināt Portāla pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  3. 4.1.3.SIA „MediCloud” nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja datora neatbilstība Portāla nosacījumiem;
  4. 4.1.4.SIA „MediCloud” neuzņemas atbildību, ja Lietotājs nesaņem nosūtīto informāciju uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Lietotājam ar tās nosūtīšanas brīdi;
  5. 4.1.5.SIA „MediCloud” neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies Portāla uzlabošanas vai profilakses laikā;
  6. 4.1.6.SIA „MediCloud” neuzņemas atbildību, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Portālu, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgo reģistrācijas un/vai autentifikācijas līdzekļus;
  7. 4.1.7.SIA „MediCloud” apņemas nodrošināt informācijas konfidencialitāti par Lietotāju. Konfidenciālā informācija var tikt izpausta trešajām personām tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai ar Lietotāja atļauju;
  8. 4.1.8.Pakalpojuma sniedzējs sniedz un koordinē atbilžu sniegšanu uz E-pakalpojumu saņēmēju uzdotajiem jautājumiem vai iesniegtajām sūdzībām par E-pakalpojuma ietvaros iegūtajiem datiem, konstatētiem kļūdas ziņojumiem un nepieejamību.
 2. 4.2.Pakalpojuma sniedzēja tiesības:
  1. 4.2.1.Uzkrāt un apstrādāt Portāla ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas Pakalpojuma sniedzējam Portāla ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta, izņemot informāciju par Lietotāja parolēm, nosūtāmo ziņu saturu, ja tas netiek adresēts Pakalpojumu sniedzējam;
  2. 4.2.2.Portāla darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas, gadījumos, kad Lietotājs Portālam piekļūst, aktivizējot Portāla saiti SIA „MediCloud” sadarbības partneru interneta vietnēs;
  3. 4.2.3.Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības, iepriekš brīdinot Lietotāju, mainīt Portāla pakalpojuma sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, par to iepriekš brīdinot Lietotāju, kā arī tiesības mainīt Pakalpojuma funkcionālo un vizuālo risinājumu.

5. Pakalpojumu sniegšanas kārtība un pārtraukšana

 1. 5.1.Pakalpojumu sniegšanas kārtība
  1. 5.1.1.Pakalpojuma sniedzējs nodrošina tehniskos resursus veselības aprūpes iestāžu un pacientu elektroniskajai saziņai.
  2. 5.1.2.Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Pakalpojuma piedāvātas funkcionalitātes darbību Pakalpojuma sniedzējs noslēdz vienošanos ar veselības aprūpes iestādēm par Pakalpojuma funkcionalitātes izmantošanu (piemēram, nodrošinot iestādes un Pakalpojuma kalendāru savstarpēju sinhronizāciju, nodrošinot Pakalpojuma Lietotājiem piekļuvi saviem medicīnas dokumentiem, nodrošinot iespēju Lietotājiem norēķināties par veselības aprūpes pakalpojumiem u.tml.)
  3. 5.1.3.Pakalpojuma sniedzējs informē Pakalpojuma Lietotājus par katru gadījumu, kad Pakalpojuma funkcionalitāti sāk izmantot jauna iestāde.
 2. 5.2.Pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas pārtraukšana
  1. 5.2.1.Lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Portāla izmantošanu, sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju;
  2. 5.2.2.Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Portāla pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš paziņojot Lietotājam, vai nekavējoties, bez brīdinājuma, ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus;
  3. 5.2.3.Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Portāla pakalpojumu sniegšanu, ja Pakalpojuma sniedzējam rodas pamatotas šaubas par Portāla nelikumīgu lietošanu;
  4. 5.2.4.Bloķēt uz laiku piekļuvi Pakalpojumam, ja ir aizdomas par nelikumīgu funkcionalitātes izmantošanu.

6. Citi noteikumi

 1. 6.1.Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzēto vietu (sadaļu) un saskaņā ar attiecīgas sadaļas noteikumiem vai ar SIA „MediCloud” saskaņojumu.
 2. 6.2.Strīdu vai neskaidrību gadījumi saistībā ar šiem noteikumiem ir risināmi pārrunu ceļā. Priekšnoteikums strīda izskatīšanai ir rakstveida pretenzijas iesniegšana otrai pusei.
 3. 6.3.Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek risināts tiesā Latvijas republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Lietotāju serviss ir pieejams darbadienās no plkst. 09:00 līdz 18:00, zvanot pa tālruni +371 67243124 vai rakstot uz e-pastu: hd@medicloud.lv.

Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši Pakalpojuma uzturētāja rīcībā, Pakalpojuma uzturētājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības. Attiecīgi, izvēloties kļūt par Pakalpojuma autorizēto lietotāju, persona pauž piekrišanu tās personas datu (vārds, uzvārds, e-pasts u.c.) apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.