eVeselībasPunkts

Lietošanas noteikumi (rediģēts: 21.09.2020)

Pateicamies par mūsu lietotnes „eVeselībasPunkts” (turpmāk – Lietotne) izmantošanu. Lietotnes izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MediCloud”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203037065, Baložu iela 12-1/3, Rīga, LV-1048.

Kā Lietotnes lietotājs, Tu piekrīti mūsu lietošanas Noteikumiem.

Par Lietotni

Lietotnes mērķis ir atvieglot Tavu kā pacienta saskarsmi ar veselības aprūpes iestādēm, nodrošinot dažādus Pakalpojums.

Lietotnes izmantošana un lietotāja pienākumi

Lietojot mūsu Lietotni, Tev vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar lietošanas noteikumiem.

Lietotni nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, un Tu kā lietotājs esi pilnībā atbildīgs par ievadīto datu pareizību un tiesiskumu. Piemēram, Tu nedrīksti izmantot Lietotni, lai veidotu viltotus pierakstus vai bez personas piekrišanas izmantot cita cilvēka personas datus. Mēs varam apturēt Tavu piekļuvi mūsu Lietotnei, ja ir konstatēts pārkāpums lietošanas noteikumos vai, ja Tu pārkāp tiesību aktus, vai arī mums ir radušās aizdomas par ļaunprātīgu Lietotnes izmantošanu.

Lai nodrošinātu e-pakalpojumus - Pieraksti, Dokumenti, Maksājumi, Ziņapmaiņa, Lojalitātes programma -, Lietotnē tiek attēloti un apstrādāti dati no trešās puses informācijas sistēmām. Par attēloto datu pareizību ir atbildīgs trešās puses informācijas sistēmas uzturētājs (pārzinis) (veselības aprūpes iestāde, laboratorija u.c.). Mēs neesam šo datu pārziņi un neatbildam par to pareizību.

Tā kā Lietotnē ir iespēja papildus augšupielādēt failus ar nolūku, ka ārstniecības iestādes, kas ir noslēgušas sadarbības līgumus ar SIA MediCloud un kas ir pieslēgtas pie Lietotnes, dokumentus varēs izmantot, ja tas būs nepieciešams Tev veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Lietotnē tev ir iespēja izvēlēties, vai savus augšupielādētos failus Tu dari pieejamus iepriekš minētajām iestādēm (tas notiks, ja izvēlēsies izvēlni “Publisks”), vai arī Tu vari izvēlēties izvēlni “Privāts”, un tad Tavi augšupielādētie faili nebūs pieejami iepriekš minētajām iestādēm. Jebkurā laikā, Tu savas izvēles attiecībā uz savu augšupielādēto failu pieejamību vari mainīt, kā arī vari tos dzēst.

Tu kā lietotājs esi atbildīgs par šajos failos esošo informāciju, ka faili nesatur informāciju, kuru apstrāde ir pretrunā tiesību aktiem, kā arī Tu kā lietotājs pilnībā atbildi par to, ko Tu esi augšupielādējis eVeselībasPunktā.

Saistībā ar pakalpojuma nodrošināšanu, mēs varam Tev sūtīt e-pastus ar atgādinājumiem, informāciju par administratīvām izmaiņām un citām aktualitātēm. E-pasta saturs un forma ir pilnībā mūsu atbildība. Noteiktu pakalpojumu saņemšana (piemēram, Pieraksts) nav iespējama bez e-pastu saņemšanas.

Pakalpojumu pieejamība portālā un mobilajā lietotnē var atšķirties. Mūsu tiesības ir lemt par atsevišķu pakalpojumu pievienošanu vai noņemšanu no portāla vai mobilās lietotnes, kā arī pilnībā pārtraukt konkrētā pakalpojuma uzturēšanu lietotāja pieejamībai.

Tavs profils Lietotnē

Visu pakalpojumu pilnīgai saņemšanai ir nepieciešams lietotāja profils Lietotnē. Lietotāja profilu Tu izveido reģistrējoties Lietotnē. Profila reģistrācijai mēs pieprasām tikai tos datus, kas ir nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai. Reģistrācijas laikā ievadīto datu pārzinis esam mēs, un pēc Tava pieprasījuma tie var tikt izdzēsti. Noteikti Pakalpojumi ir pieejami tikai pēc profila autentificēšanas, pierādot Tavu identitāti. Mums ir tiesības pievienot vai atsaukt noteiktas autentificēšanas metodes.

Profilu Lietotnē drīkst izveidot personas no Latvijas, ja tās ir vismaz 18 gadus vecas.

Tava atbildība ir aizsargāt un neizpaust piekļuves savam profilam Lietotnē, un Tu esi pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas ir veiktas ar Tavu profilu Lietotnē. Ja ir aizdomas par neatļautu profila izmantošanu, nekavējoties sazinies ar mums.

Ja Lietotājs neievēro šos noteikumus, SIA MediCloud ir tiesības pielietot pret noteikumu pārkāpēju dažādus līdzekļus: liegt piekļuvi Lietotnei, dzēst ievietotos lietotāja dokumentus, nesaskaņojot šo darbību ar lietotāju.

Personas datu aizsardzība

Lietotnes Datu apstrādes un aizsardzības politikā ir sniegta informācija, kā mēs rīkojamies ar Taviem personas datiem un aizsargājam tos, kad Tu izmanto mūsu Lietotni.

Programnodrošinājums

Ja Tu Pakalpojumu saņemšanai instalē mūsu Lietotni savā viedierīcē, lai pilnībā saņemtu mūsu pakalpojumus, ir nepieciešams Lietotni regulāri atjaunināt. Atjauninājumi nodrošina piekļuvi jaunākajiem Pakalpojumiem un drošības uzlabojumus.

MediCloud Tev piešķir personisku, vispārīgu, bezmaksas, nenododamu un neekskluzīvu atļauju izmantot MediCloud nodrošināto programmatūru kā daļu no Pakalpojumiem. Šī atļauja ir paredzēta vienīgi tam, lai ļautu Tev izmantot MediCloud nodrošinātos Pakalpojumus un to sniegtās priekšrocības saskaņā ar šiem noteikumiem. Tu nedrīksti kopēt, modificēt, izplatīt, pārdot vai iznomāt nevienu Pakalpojumu daļu vai tajos iekļauto programmatūru, kā arī nedrīksti veikt dekonstruēšanu vai mēģināt izvilkt pirmkodu no šādas programmatūras, izņemot gadījumus, kad šāda rīcība atbilst likumdošanai vai ja Tev ir mūsu izsniegta rakstiska atļauja.

Izmaiņas pakalpojumos un atbalsta pārtraukšana

Mūsu Pakalpojumi tiek nepārtraukti mainīti un uzlaboti. Mēs varam pievienot vai noņemt konkrētas funkcijas, kā arī apturēt kāda Pakalpojuma uzturēšanu vai pavisam pārtraukt tā sniegšanu.

Tu jebkurā brīdī vari atteikties no mūsu pakalpojumu lietošanas. Tāpat mēs jebkurā brīdī varam ierobežot vai pilnībā pārtraukt atsevišķu pakalpojumu sniegšanu. Bet Lietotnē reģistrētie dati ir Tavi, tāpēc pārtraucot pakalpojuma uzturēšanu, ja tas būs iespējams, mēs Tevi laicīgi informēsim par plāniem un sniegsim iespēju iegūt Tavus Lietotnē uzglabātos personas datus.

Mūsu garantijas un atteikšanās no saistībām

Mēs sniedzam savus Pakalpojumus komerciāli atbildīgā kvalifikācijas un pārraudzības līmenī, tomēr mūsu sniegtās garantijas ir ierobežotas. Mēs neuzņemamies nekādas garantijas par saviem sniegtajiem Pakalpojumiem ārpus tām, kas ir minētas šajos un papildus noteikumos. Piemēram, mēs neuzņemamies atbildību par no trešās puses informācijas sistēmām izgūto datu kvalitāti vai problēmām, saņemot pakalpojumu veselības aprūpes iestādē. Mūsu Pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir.

Tava atbildība

Lietotājs apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un uzņemas atbildību par savām darbībām Lietotnē.

Pieslēgšanās Lietotnei ar citu personu lietotāja vārdiem un parolēm, kā arī mēģinājums tās iegūt, ir noziedzīga darbība.

Lietotājs tiek brīdināts, ka nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem ir administratīvi vai krimināli sodāmas.

Lietotājs tiek brīdināts, ka patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai, automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšana un nelikumīga rīcība ar šajā sistēmā iekļauto informāciju, nelikumīgas darbības ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm, datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana, glabāšana un izplatīšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru tīklu galiekārtām ir kriminālsodāmas darbības un atbildība par šīm darbībām iestājas saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

Mūsu atbildība

Mūsu Palīdzības dienests Tev kā lietotājam sniedz atbalstu, kas saistīts ar Lietotnes izmantošanu, kas ietver palīdzību reģistrējoties, Pakalpojumu lietošanā u.c. procesos Lietotnes ietvaros. Mūsu atbildība nav portālā attēloto datu, ja tā ir iegūta no trešās puses sistēmām vai no Lietotāja, atbilstība realitātei, sīkākas informācijas sniegšana par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu vai veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšana veselības aprūpes iestādē. Šie jautājumu Tev ir jānoskaidro pie veselības aprūpes iestādes pārstāvjiem. Iespēju robežās mēs varam Tev palīdzēt sazināties ar attiecīgo veselības aprūpes iestādi.

Par Noteikumiem

Mēs varam veikt izmaiņas noteikumos, lai tos pielāgotu grozījumiem likumdošanā vai papildinājumiem mūsu Pakalpojumos. Izmantojot mūsu Lietotni un Pakalpojumus, Tavs pienākums ir regulāri sekot līdzi izmaiņām. Visas izmaiņas mēs publicēsim šajā lapā un iespēju robežās sniegsim par tām informāciju Tev kā lietotājam.